maart 21, 2020 administratie Uncategorized

Kom in beweging, juist nu!

Een bemoedigingsbrief van Unite in Christ

21 maart 2020

Als gelovigen in beweging komen kan de Heer Zijn werk doen!


Het zijn roerige tijden! Het corona-virus heeft een grote impact op de wereld, op Nederland en op iedereen persoonlijk. Het raakt iedereen ongeacht status, geloof, etc. Er wordt aan de aardse ‘zekerheden en grondvesten’ geschud.

Wat doen wij daar mee? Worden we bang en hopen we op een goede afloop, of vertrouwen wij op de HEER en richten we ons op God? Zoeken we de troost en hulp ergens anders, of wordt ons geloof hierdoor versterkt en leren we juist door deze bijzondere omstandigheden omhoog te kijken (Ps 5:2-4) en te vragen:

“HEER wat wilt u tegen ons zeggen in deze situatie en waar wilt u ons naartoe leiden?”

Unite in Christ: een oproep

Een crisissituatie brengt ons terug naar de basis van ons bestaan en ons denken. Meningen en standpunten doen er niet zo veel meer toe.

De kern van ons geloof vinden we in Jezus Christus, de Naam boven alle namen. Christus die boven alles staat en alles tot een goed einde zal brengen.

De oproep die Jezus in zijn laatste gebed deed is: Laat hen allen één zijn, ook in Ons, Vader zodat de wereld U leert kennen (Joh. 17:21).

Laat deze situatie de eenheid van de gelovigen tot gevolg hebben, zodat zichtbaar wordt dat Christus de Hoop van de wereld is.

Laten we er samen als gelovigen op uit gaan, om;

·         voor elkaar te bidden;

·         elkaar te bemoedigen;

·         te ontmoeten;

·         aan te vullen en te versterken;

·         een hand en een voet voor elkaar te zijn.

Wat zou daar een getuigenis en kracht vanuit gaan!

Daar is Unite in Christ voor geroepen: een beweging te zijn en jullie oproepen om in éénheid Jezus te volgen, naar Zijn stem te luisteren en per situatie, moment, tijd en plaats af te stemmen op God en te doen wat Hij ons vraagt!

De opdracht, die de Heer ons als zijn leerlingen geeft:

·         Jezus zegt: ‘Trek erop uit en maak aan iedereen het goede nieuws bekend’ (Marc 16:15).

·        ‘ Jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht van de wereld. Dat stop je niet weg, maar laat het zien. Onze Vader in de hemel zal daardoor geëerd worden’ (Matt 5:13-16).

·         ‘Ga op weg en verkondigt: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Genees de zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet’ (Matt. 10 : 7-8).

·         Petrus zei: ‘Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geeft ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!’ (Hand. 3:6).

Betoon uw liefde, maak het Koninkrijk in deze tijd zichtbaar

Wat kan er veel kracht van uitgaan als alle betrokkenen van Unite in Christ in geloof op gaan staan en vanuit die liefde zich uitstrekken naar de hulpbehoevende naaste, door voor ze te bidden en ze ook echt te helpen.

In de huidige situatie kunnen wij ons geloof handen en voeten geven, net zoals de Heer zijn discipelen opdracht geeft de wereld in te gaan en “uit te stappen”. 

De gemeente in Korinthe telde tienduizenden mensen die allemaal in huiskamers bij elkaar kwamen. We lijken terug te gaan naar deze tijd van de eerste christengemeentes.

Juist nu mogen we ‘kerk zijn’ in onze eigen buurt en goed letten op ouderen, zieken en eenzamen in onze omgeving. Dat wordt in de komende weken belangrijker dan ooit.

Kent u, ken jij, de mensen om je heen welke bij deze kwetsbare groep horen?

Vanuit de Geest van…

In de brief aan de Hebreeën lezen dat “Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is, tot in eeuwigheid” (Hebr. 13:8).Daar mogen we volledig op vertrouwen.

Alleen dan kunnen we ook leven vanuit die geest van kracht, liefde en bedachtzaamheid (2 Tim 1:7). En alleen dan zijn we in staat om onszelf in deze tijden te onderscheiden en te laten zien hoe krachtig het Evangelie echt is!

Wat is het dan fijn om als gelovigen juist in deze tijd elkaar te ontmoeten: verenigd in Christus. De Heer is niet aan tijd of plaats gebonden en waar er twee of drie in Zijn naam bij elkaar zijn, is Hij in het midden! (Matt. 18:20)

Deze verbondenheid roept op om in beweging en in actie te komen, omdat we met elkaar geloven dat God het antwoord is, juist in deze tijd!

Initiatieven

Via deze nieuwsbrief en met diverse sociale mediakanalen willen wij in contact zijn met mensen thuis, verbonden zijn met elkaar zijn en met elkaar delen wat we van God ervaren.

We horen daarom ook graag van jullie welke initiatieven er zijn op dit gebied! Mail ons op info@uniteinchrist.nl

Tot slot…

Kijk naar elkaar om en kijk welke hulp je kunt geven. Het is een tijd waarin je hoop en hulp kunt geven in Jezus’ Naam. Sta op en stap uit in het geloof, zoals Jezus en zijn discipelen hierin zijn voorgegaan.

De zegen van de Heer toegewenst.

Namens het bestuur van Unite in Christ,

Piebe van den Berg


Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.

(Opwekking 705)

READ MORE

maart 13, 2020 administratie Uncategorized

‘Aan stromend water’ gestart

De Kop is eraf! We zijn gestart met onderwijsavonden “Aan stromend water”, maar je bent nog  steeds van harte welkom om op de tweede avond aan te sluiten bij een prachtige groep mensen.

We hebben het onderwijs avonden genoemd maar zouden het ook onderweg avonden kunnen noemen, we zijn samen onderweg met elkaar.

Als eerste wil ik noemen dat ik ontzettend blij ben met het (nieuwe) team wat God voor deze avonden heeft gegeven, prachtig mooie nieuwe mensen waar ik God ontzettend dankbaar voor ben, God is goed, Hij vult aan.

Op deze avond mochten we horen hoe God ons oorspronkelijk heeft bedoeld, wat is Zijn doel met de mens op deze aarde, hoe kijkt hij naar ons en wat is Zijn doel, dit vanuit Gen 1:26-28, waar staat;     

26God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het ​vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

Wat betekent deze opdracht voor deze nieuwe tijd, de tijd van het nieuwe verbond.

Op de tweede avond gaan we het hebben over het vaderhart van God, wat jouw identiteit in Christus zal vormen en versterken. Wil je meer informatie en je aanmelden, klik hier.

Gods zegen.

Jan de Jong

Unite in Christ

(de tweede avond zal plaatsvinden op woensdagavond 25 maart, houd echter de berichten op deze site in de gaten ivm met Corona, daar wordt aangegeven wat er is besloten)

READ MORE

maart 13, 2020 administratie Uncategorized

Wees niet bang, denk groot!

In de gelijkenis gaf de heer aan drie van zijn knechten zijn goud. Hij gaf het hun omdat hij op reis ging. Hij vertrouwde het ze toe.

Twee van hen gingen met het goud aan de slag. De derde niet, hij was bang; bang om het te verliezen, bang voor zijn heer. Hij stopte het talent weg.

Het is niet duidelijk waarom de een meer kreeg dan de ander. Wel is duidelijk dat ze allemaal iets kregen. Er staat niet in de bijbel dat de ene knecht “beter” of getalenteerder was dan de andere: God geeft zoals het Hem betaamt. En wat ook duidelijk is: de heer kwam terug van zijn reis, en de knechten mochten het goud aan de heer teruggeven. Want het goud blijft van de heer.

Het is zo van belang dat wij, u, jij en ik, beseffen wat we gekregen hebben! En we hebben allemaal iets van Gods goud gekregen om mee aan de slag te gaan. God vertrouwt het Zijn mensen toe. In Zijn woord lezen we Zijn opdracht: “gaat dan heen, en maak alle volken….”, maar ook dat we eensgezind zullen zijn, één in Hem.

Unite in Christ heeft zo ook “goud in handen gekregen”: op de voor haar unieke wijze en met unieke methoden mensen bereiken, onderwijzen en verbinden met Gods Liefde, de Kracht van Jezus en de warmte van Zijn Geest. Hierdoor (en samen met en door vele andere mooie en gezegende initiatieven en organisaties) wordt Gods Vaderhart merkbaar bij steeds meer mensen in Noord-Nederland, wordt Zijn Vaderhart zichtbaar en wordt Hij groot gemaakt. De eenheid in Jezus wordt hierdoor vergroot: Zijn goud wordt vermenigvuldigd!

Unite in Christ denkt groot! Er is geen angst, nee, er is dankbaarheid, welwillendheid, enthousiasme en verlangen om met dit toevertrouwde en kostbare goud aan de slag te zijn en te (mogen) gaan. Het is en blijft Zijn goud! De mensen van Noord-Nederland mogen Zijn goud leren kennen: Zijn Vaderhart.

Ik las onlangs onderstaande stukje:

Aan drie metselaars werd gevraagd wat ze aan het doen waren. De eerste metselde. De tweede bouwde een muur. De derde bouwde een huis van God.

Ik werd erdoor geraakt. Het deed me beseffen dat we groot mogen denken, groot mogen verwachten! Helpt u, help jij mee?! Wees niet bang, denk groot!

Hij komt terug… en dan geven we graag Zijn goud weer aan Hem: Vermenigvuldigd! Dan zal Hij zeggen: “Prima gedaan, je bent een goede en trouwe knecht. Je paste goed op weinig spullen, ik zal je in het vervolg op veel meer laten passen. Kom binnen en voel je thuis in mijn huis.”

Rob van der Hoek

Unite in Christ

READ MORE

maart 13, 2020 administratie Uncategorized

De Corona-crisis

De overheid heeft een heel pakket aan maatregelen getroffen om de corona uitbraak in te dammen. Deze maatregelen zijn te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

Belangrijkste maatregelen zijn hygiënisch van aard, dat willen zeggen: menselijk contact vermijden door voldoende afstand te houden, geen handen schudden etc.

Activiteiten Unite in Christ

Geplande bijeenkomsten boven de 100 personen kunnen geen doorgang hebben. De activiteiten zoals Onderwijsavonden Aan stromend water en Noordermannen van de komende weken betreffen minder dan 100 personen. Het bestuur van Unite in Christ vindt het van groot belang dat een ieder zich aan de voorgeschreven maatregelen houdt.

Per Noordermannen locatie wordt door het team zelf besloten of het door gaat. Informeer bij de betreffende locatie (kijk op https://www.noordermannen.nl/teams/ voor contactgegevens ) .

Voor wat betreft de tweede onderwijsavond ‘Aan stromen water’ op 25 maart 2020, deze wordt doorgeschoven naar dinsdag 14 april, wanneer oorspronkelijk de derde avond zou gaan plaatsvinden. Wijzigingen zijn voorbehouden, gezien de onzekere situatie en mogelijke nieuwe maatregelen vanuit de overheid. Houd de homepage www.uniteinchrist.nl in de gaten voor de actuele stand van zaken.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen wanneer nodig ook nadere instructies geven. Houd ook rekening met een eventuele nadere aanscherping van de maatregelen. Aan de teamleiders wordt gevraagd om de ontwikkelingen goed te volgen en deze naar het team te communiceren.

Gebed

We willen jullie oproepen de komende tijd de ruimte te nemen te bidden voor onze woonplaatsen en ons volk.

Het is duidelijk een bijzondere periode waarin God ons opwekt om ons aan Hem toe te wijden.

Het bestuur van Unite in Christ,

Piebe van den Berg

READ MORE

februari 13, 2020 administratie Uncategorized

Wil je als christen impact hebben in jouw omgeving?

Featured Post

Aan stromend water zitten en dieper wortelen,  dan zal er een stroom van levend water uit jouw binnenste naar buiten stromen. Op deze avonden mag je zitten aan stromend water en dieper geplant worden.

Zitten aan de voeten van Jezus, zou jij dat ook willen? Gewoon even bij Jezus zijn, je pijn en verdriet met Hem delen en willen herstellen? Of heb jij een verlangen om Jezus nog meer te laten zien door jou heen in je omgeving, op de plekken waar je bent? Wil je nog meer vanuit Zijn kracht leven? Waar ben jij in dit leven voor geroepen, wat is Gods doel met jou? Wie ben jij werkelijk en wie mag je zijn, hoe heeft God jou bedoeld? Je mag in relatie met God leven door de krachtige werking van de Heilige Geest in jouw leven.

Hoe meer mensen dit in hun persoonlijk leven zullen laten zien in de omgeving waar ze leven en werken, hoe meer God zichtbaar zal worden en zijn glorie gezien zal worden in Noord Nederland. En van daaruit kan het niet uitblijven dat ook andere mensen aangeraakt zullen worden met de liefde van Jezus.

Tijdens deze avonden gaan we samen op (onder)zoek naar antwoorden op deze vragen en samen leren toepassen in je persoonlijke leven van elke dag. Ja samen…. We staan met een prachtig mooi team voor jou klaar om onderweg te zijn, om jou te bedienen in wat jij op dit moment nodig hebt. Deze avonden zijn ook een verrijking voor je relatie, voor jou en je partner. Het zal een verdieping brengen.

Geef je op want de eerste avond is op woensdagavond 4 maart. Op een prachtige locatie: het Gomarus college in Drachten. Voor meer info en opgave kijk op de site van Unite in Christ: https://www.uniteinchrist.nl/aan-stromend-water/

“Door de onderwijsavonden ben ik dichter tot God gekomen. Lange tijd was ik alleen onderweg. Ik wist wel dat God er was, maar ik praatte weinig met Hem. Nu ben ik me ervan bewust dat Hij er is, ieder moment, elke dag, ook als ik een rotdag heb. Hij is erbij. En dat geeft rust en vrede. Op een gebed wat ik had uitgesproken in de ochtend, kreeg ik ‘s avonds al antwoord via een briefje wat iemand had geschreven voor mij: precies die antwoorden die nodig waren. Gods woorden. Dit was zo bemoedigend voor mij. Ik word gezien door de Allerhoogste en dat geeft zo’n bevestiging.”

“Een bijzondere cursus die mij als kern heeft aangeraakt met de boodschap: Jij bent het die het Koninkrijk op aarde zichtbaar mag maken, (…) stap uit daar waar je bent. Het draagt vrucht wanneer het uitgedragen en doorgegeven wordt.”

READ MORE

februari 13, 2020 administratie Uncategorized

Blaas de sjofar: Een in Christus!

‘Laat hen één zijn Vader, zoals Wij één zijn, dan zal de wereld zien dat U Mij gezonden hebt’ ( Johannes 17:21)

Hoor Gods stem

Als je goed luistert, hoor je Gods verlangen naar eenheid in het Lichaam van Christus. God roept ons op tot eenheid. Hij roept ons op onze eigen meningsverschillen bij te leggen en samen te komen in voorbereiding op de terugkomst van Jezus. In Zijn Licht zullen onze ingegraven standpunten, die scheiding brengen, als sneeuw voor de zon verdwijnen en zullen we Hem zien zoals Hij is. Vol bewondering zullen we in eenheid voor Hem neerknielen. En een ieder zal erkennen dat Hij Heer is.

Tot Jezus terugkomst roept Gods Woord ons op om ons in te zetten voor de eenheid in het geloof in Christus (Efeze 4:3-6). In het verleden hebben we op grond van onze eigen inzichten te veel onze eigen kerken gemaakt met als gevolg dat we elkaar veroordeelden en naar onze eigen ‘ware’ kerk gingen. De wereld heeft daar spottend naar gekeken. De verschillen kwamen op de voorgrond en Christus verdween naar de achtergrond. Deze verschillen zijn schadelijk voor het getuigenis naar onze omgeving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het geloof en de kerkgang de laatste decennia drastisch achteruit is gegaan. Onze droom is dat dat gaat veranderen.

Blaas de sjofar: één in Christus!

Unite in Christ heeft een droom. In die droom blaast iemand op een sjofar (ramshoorn) en zegt:
Er is één God, er is één Heer, er is één Lichaam. Uit die sjofar komt een verfrissende wind, die nieuw leven brengt daar waar de wind blaast. Mensen komen tot nieuw leven en zijn verlangend om te leren en onderwijs te ontvangen. Er is een grote oogst, maar er zijn weinig arbeiders. Bid tot de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt.’   

Unite in Christ wil zich inzetten voor eenheid

Unite in Christ wil zich op allerlei mogelijke manieren inzetten om christenen in eenheid bij elkaar te brengen. Een mooi voorbeeld beleefden we op de gezamenlijke Noordermannenavond van 17 januari. Er kwamen 520 mannen bij elkaar (weer ruim 10% meer als vorig jaar). Er werd uit volle borst gezongen. Indrukwekkende bijeenkomst met Jurjen ten Brinke als spreker en veel mooie getuigenissen. Prachtig om te zien dat christenen uit allerlei kerken elkaar ontmoeten en door elkaar gestimuleerd worden om zich aan de Heer toe te wijden.

Ontdek ook in deze nieuwsbrief de verschillende mogelijkheden om betrokken te worden bij het verlangen van Unite in Christ om de eenheid in Christus zichtbaar te maken in Noord Nederland.

Bid tot de Heer voor arbeiders

Er is veel werk te doen in het Koninkrijk van God; als je warm wordt van de visie van Unite in Christ, meld je dan aan. Op het gebied van Onderwijs, PR en Administratieve ondersteuning zijn er altijd vacatures beschikbaar. En weet wel: de oogst is groot.

READ MORE

februari 13, 2020 administratie Uncategorized

Medeleven laten zien aan vrouwen in prostitutie

Hope for Friesland:

“Een bijzondere middag, veel vrouwen mogen ontmoeten en een praatje met ze mogen maken.
Met ze mogen spreken over hun verdriet en moeiten. Familieleden die ziek zijn en dan graag willen stoppen om dichter bij huis te kunnen zijn.

Haast niet voor te stellen, moeder en oma zijn, moeder van 4 kinderen en oma van 6 kleinkinderen en dan hier zijn! En graag willen stoppen! Over ongeveer een jaar wil ze stoppen dit werk loslaten en bij haar familie zijn.

We hebben iets van medeleven, onvoorwaardelijkheid, bemoediging mogen laten zien, een knuffel mogen geven en gebeden.

Laten we hoop hebben en houden voor de vrouwen in deze ‘wereld’, dat er een moment zal aanbreken van verandering!”

Consider the Wildflowers

Dit is de titel van een boekje wat gegeven wordt aan de prostituees. Een boekje speciaal voor vrouwen die seksueel uitgebuit worden.
De teksten mogen de vrouwen bemoedigen.

God ziet hen in de chaos van het leven, in de chaos van hun leven. En Hij vindt ze waar ze zijn.
Zoals wilde bloemen groeien op de ruwste plekken, God is daar.
Geen obstakel is te hoog voor onze God of te groot voor Hem. Het is Gods specialiteit om deze gebroken vrouwen mooier te maken!

The Lord is close to the brokenhearted; he rescues those whose spirit are crushed Ps 34: 18

NOS nieuwsuur over misstanden in de wereld van de prostitutie, in Leeuwarden.

Gemist? Er is tijdens NOS nieuwsuur aandacht geweest voor de misstanden in de wereld van de prostitutie. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2317774-leeuwarden-afvoerputje-van-prostitutie-vrouwen-werken-al-voor-20-euro.html

READ MORE

januari 17, 2020 administratie Uncategorized

Goed nieuws!

Goed nieuws! Aan het begin van een heel nieuw jaar. Goed nieuws tussen zoveel ander nieuws. Het Koninkrijk van God gaat over gerechtigheid, vrede, vreugde en kracht! Jij en ik worden uitgenodigd.

Aan het begin van het optreden van zowel Johannes de Doper als Jezus werd er goed nieuws aangekondigd. Dit was wat zij zeiden: ‘De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Waarom is dit nou geweldig goed nieuws? Is dit nu waar alles om draait? Wat is de invloed van dit koninkrijk? Nu al? Eerlijk gezegd heb ik me hier lange tijd niet zoveel bij voor kunnen stellen. Het is toch voor straks? Als ik naar de hemel ga! Ja, ook dat en dat is goed nieuws.

Toch reikt dit goede nieuws veel verder.

De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen.

Gerechtigheid, vrede, vreugde en kracht

De Here Jezus sprak er steeds over en gebruikte talloze voorbeelden. Zelfs tot vlak voor zijn hemelvaart sprak hij met Zijn leerlingen over het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God met Jezus als Heer zal het verschil maken in deze wereld. Het is een koninkrijk, dat niet bestaat uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Het bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Dat koninkrijk is gelanceerd in al zijn kracht en glorie bij Jezus’ opstanding.

De Bijbel vergelijkt het koninkrijk wel met het zoeken naar een schat. Toen de vinder die had ontdekt verkocht hij alles wat hij had.

Jij wordt uitgenodigd

In het Koninkrijk van God is Jezus de Heer. En Hij regeert door te dienen. Niet door macht en geweld, maar door zijn Geest. En elke keer als iemand de uitnodiging voor dat koninkrijk aanneemt, komt Hij in diegene wonen. Dat is levensveranderend; zo raakt de hemel mensen en komen zij in het licht te staan. Jezus is niet gekomen om mensen te vernederen of omver te blazen, maar juist om hen te vergeven en te herstellen.

Jezus is gekomen om tegen jou te zeggen; ‘sta op en schitter, kom tevoorschijn!’

Hij is gekomen om tegen jou te zeggen; ‘mens waar ben je? Ik wil je tot je doel laten komen.’

En Hij nodigt je uit; ‘ga onderweg met Mij. Dwing je Mij één mijl mee te lopen, dan ga Ik er twee met je mee.’

De uitnodiging voor het Koninkrijk geldt voor iedereen. Er is geen aanziens des persoons. Je hoeft ook niet ergens aan te voldoen; Kom maar gewoon zoals je bent. Want zo wil Hij mensen herstellen tot beelddragers van Hem. Sommigen ervaren dit zelfs als de uittocht uit het slavenbestaan (Exodus). Daarom is het geweldig nieuws.

De roep om getuige te zijn in EENHEID

De Heilige Geest werd met Pinksteren uitgestort en de leerlingen werden bekrachtigd in hun taak om Zijn getuigen te zijn. Op deze wijze brak het Koninkrijk van God door en is als een lopend vuurtje over de hele wereld gegaan. De opdracht is er nog steeds. Als Unite in Christ ervaren we de roep hetzelfde te doen als de leerlingen van Jezus in die tijd. Getuigen zijn van het Koninkrijk en mensen nodigen binnen te komen.

Geef het Koninkrijk van God en het doen van Zijn wil de hoogste plaats in je leven. Als het andere zal u dan geschonken worden. (Matt 6 : 33)

Hoe kun je vervolgens onderhouden wat Jezus ons leerde en ons voor deed? Door de EENHEID en verbondenheid met elkaar en met Jezus! Dat is waartoe Jezus ons oproept!

Ons verlangen is dat jij, ik, wij in éénheid met Jezus en met elkaar, getuigen en dienen!  Hij is ons voorbeeld. Doe je mee? Bijvoorbeeld door (weer opnieuw) geïnspireerd te worden op de Onderwijsavonden Aan stromend water! (meer info klik hier…)

READ MORE

januari 16, 2020 administratie Uncategorized

Meewerken aan de PR van Unite in Christ?

“We hebben een heel fijn en vertrouwd team op het kantoor. We delen wat ons bezig houdt en we worden opgebouwd in het geloof. Samen werken we aan iets moois: het Koninkrijk van God dat steeds meer zichtbaar wordt!”

Vacature vrijwillige PR medewerker

Wil jij meewerken aan het maken van de nieuwsbrief en de berichten op de website? De teksten worden jou aangeleverd en samen met het PR team maak je iets moois van alle actuele zaken die spelen bij Unite in Christ!

Lees hier de vacature!

READ MORE

januari 15, 2020 administratie Uncategorized

In ieder dorp één bidder…?

Als je de kaart van Noord Nederland bekijkt, zie je nogal wat steden, dorpen en gehuchten. Iemand heeft ze geteld en het zijn er 1750.

Dan denk ik bij mezelf: er zal toch wel in elk dorp iemand zijn die voor dat dorp en zijn bewoners bidt? Of ben ik te optimistisch?

De bidders voor de dorpen die zich hebben opgegeven zijn er ongeveer 60 (inclusief groepen)

Dat is in vergelijking nog niet veel. Maar we breiden gestaag uit. En het gaat niet om het aantal, evenmin als om wie zich wel of niet opgegeven heeft. Het gaat erom DAT er gebeden wordt en dat de HEER ons en onze woonplaatsen inderdaad zegent.

Unite in Christ ziet er naar uit om alle bidders in Noord Nederland met elkaar te verbinden en te bemoedigen, zodat er een groot leger van bidders opstaat en het gebed zich als een olievlek uitbreidt over Noord Nederland. Zodat Gods Liefde zichtbaar gaat worden.

Doe je mee? Geef je mailadres door aan hartvoor@uniteinchrist.nl
Je ontvangt dan elke twee maanden een bemoedigingsbrief.
Als er meer bidders zijn in jouw dorp of omgeving matchen we de mailadressen, zodat de mensen zelf kunnen kiezen of ze contact willen of niet.

Harry Noordhof

READ MORE