maart 21, 2020 administratie Uncategorized

Kom in beweging, juist nu!

Een bemoedigingsbrief van Unite in Christ

21 maart 2020

Als gelovigen in beweging komen kan de Heer Zijn werk doen!


Het zijn roerige tijden! Het corona-virus heeft een grote impact op de wereld, op Nederland en op iedereen persoonlijk. Het raakt iedereen ongeacht status, geloof, etc. Er wordt aan de aardse ‘zekerheden en grondvesten’ geschud.

Wat doen wij daar mee? Worden we bang en hopen we op een goede afloop, of vertrouwen wij op de HEER en richten we ons op God? Zoeken we de troost en hulp ergens anders, of wordt ons geloof hierdoor versterkt en leren we juist door deze bijzondere omstandigheden omhoog te kijken (Ps 5:2-4) en te vragen:

“HEER wat wilt u tegen ons zeggen in deze situatie en waar wilt u ons naartoe leiden?”

Unite in Christ: een oproep

Een crisissituatie brengt ons terug naar de basis van ons bestaan en ons denken. Meningen en standpunten doen er niet zo veel meer toe.

De kern van ons geloof vinden we in Jezus Christus, de Naam boven alle namen. Christus die boven alles staat en alles tot een goed einde zal brengen.

De oproep die Jezus in zijn laatste gebed deed is: Laat hen allen één zijn, ook in Ons, Vader zodat de wereld U leert kennen (Joh. 17:21).

Laat deze situatie de eenheid van de gelovigen tot gevolg hebben, zodat zichtbaar wordt dat Christus de Hoop van de wereld is.

Laten we er samen als gelovigen op uit gaan, om;

·         voor elkaar te bidden;

·         elkaar te bemoedigen;

·         te ontmoeten;

·         aan te vullen en te versterken;

·         een hand en een voet voor elkaar te zijn.

Wat zou daar een getuigenis en kracht vanuit gaan!

Daar is Unite in Christ voor geroepen: een beweging te zijn en jullie oproepen om in éénheid Jezus te volgen, naar Zijn stem te luisteren en per situatie, moment, tijd en plaats af te stemmen op God en te doen wat Hij ons vraagt!

De opdracht, die de Heer ons als zijn leerlingen geeft:

·         Jezus zegt: ‘Trek erop uit en maak aan iedereen het goede nieuws bekend’ (Marc 16:15).

·        ‘ Jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht van de wereld. Dat stop je niet weg, maar laat het zien. Onze Vader in de hemel zal daardoor geëerd worden’ (Matt 5:13-16).

·         ‘Ga op weg en verkondigt: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Genees de zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet’ (Matt. 10 : 7-8).

·         Petrus zei: ‘Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geeft ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!’ (Hand. 3:6).

Betoon uw liefde, maak het Koninkrijk in deze tijd zichtbaar

Wat kan er veel kracht van uitgaan als alle betrokkenen van Unite in Christ in geloof op gaan staan en vanuit die liefde zich uitstrekken naar de hulpbehoevende naaste, door voor ze te bidden en ze ook echt te helpen.

In de huidige situatie kunnen wij ons geloof handen en voeten geven, net zoals de Heer zijn discipelen opdracht geeft de wereld in te gaan en “uit te stappen”. 

De gemeente in Korinthe telde tienduizenden mensen die allemaal in huiskamers bij elkaar kwamen. We lijken terug te gaan naar deze tijd van de eerste christengemeentes.

Juist nu mogen we ‘kerk zijn’ in onze eigen buurt en goed letten op ouderen, zieken en eenzamen in onze omgeving. Dat wordt in de komende weken belangrijker dan ooit.

Kent u, ken jij, de mensen om je heen welke bij deze kwetsbare groep horen?

Vanuit de Geest van…

In de brief aan de Hebreeën lezen dat “Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is, tot in eeuwigheid” (Hebr. 13:8).Daar mogen we volledig op vertrouwen.

Alleen dan kunnen we ook leven vanuit die geest van kracht, liefde en bedachtzaamheid (2 Tim 1:7). En alleen dan zijn we in staat om onszelf in deze tijden te onderscheiden en te laten zien hoe krachtig het Evangelie echt is!

Wat is het dan fijn om als gelovigen juist in deze tijd elkaar te ontmoeten: verenigd in Christus. De Heer is niet aan tijd of plaats gebonden en waar er twee of drie in Zijn naam bij elkaar zijn, is Hij in het midden! (Matt. 18:20)

Deze verbondenheid roept op om in beweging en in actie te komen, omdat we met elkaar geloven dat God het antwoord is, juist in deze tijd!

Initiatieven

Via deze nieuwsbrief en met diverse sociale mediakanalen willen wij in contact zijn met mensen thuis, verbonden zijn met elkaar zijn en met elkaar delen wat we van God ervaren.

We horen daarom ook graag van jullie welke initiatieven er zijn op dit gebied! Mail ons op info@uniteinchrist.nl

Tot slot…

Kijk naar elkaar om en kijk welke hulp je kunt geven. Het is een tijd waarin je hoop en hulp kunt geven in Jezus’ Naam. Sta op en stap uit in het geloof, zoals Jezus en zijn discipelen hierin zijn voorgegaan.

De zegen van de Heer toegewenst.

Namens het bestuur van Unite in Christ,

Piebe van den Berg


Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.

(Opwekking 705)